התחברות  \/ 
x
הרשמה
x

תשעה באב - יום עם משמעות

תשעה באב - יום עם משמעות

בין המיצרים צר

מה הענין של הימים האלהמה התיקוןמה צריך לעשותאלו ימים חשובים לכלל ולפרטרואים שזה זמן של הרבה תהפוכותהשלושה שבועות נקרא השלושה שבועות של בין המיצריםיש קליפה מיוחדת שנקראת מצרקליפת מצריםקליפה שעושה את האדם צריש כל מיני קליפותיש קליפה שנקראת חובהלא חסר להם שמות אבל הרוב זה מיצרצרותמצריםמה שסוגר את האדם בדאמותיו וגורם לו לראות רק את עצמוזה נקרא צר ואויב.

לדבר עם ה'

אדם קורא להכשהוא נמצא במקום צר והקב"ה עונה לו במרחבזה מה שנקרא "מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה". לפעמים הקב"ה מכניס את האדם למקום צר שקשה לוהוא חייב לצעוקלצעוק לשמייםהתחלת הישועה של האדם זה שהוא פותח את הפה ולומד לדבר עם השםלקרוא לקב"ההוא מתקרב עד כדי קירבה שאין דבר יותר קרוב מזהככה מנהג ישראל שבקריאת שמע שמים יד על העיניים כדי לא לראות את העולם החיצוןכי כשרוצים להתקשר עם הקב"ה אז העולם החיצון צריך להעלם.

המטרה שהקב"ה מכניס אותנו למיצר זה לא משום עונש או נקמה אלא לימודצריך ללמודכל דבר שקורה שהוא נראה אצלנו לא טובכמו עונשזה לימוד לבן אדם איך לתקן את מה שהוא קילקלזה זמן של תיקון גדולתיקון הקלקול שגרם לחורבן בית המקדשבית המקדש זה המרכז של היהודיהלב של היהדותירושליםתראו כמה מדברים על ירושליםלהחזיר שכונה שמה או לא להחזיר שכונה שםאז הדבר הכי יקר לעולם זה ירושליםבית המקדשבית המקדש הוא מסמל דבר רוחניהוא לא דבר גשמיחס ושלום לחשוב ככהאלא הוא משכן לשכינהוכגודל השקיעה כך גודל הבליטהכגודל הרגשת החיסרון של בית המקדש כך גודל הישועה.

החורבן

כלומר הימים האלה ימים של חסרוןשל חורבן ואפשר להפוך אותם לימים טוביםאיך הופכים אותם לימים טוביםעל ידי תיקון ההתנהגותההתנהגות שגרמה לחורבן צריך להפוך אותה להתנהגות של גאולה. כמו שכתוב בפרשה: "אחד עשר יום בחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע”משה רבינו אומר לעם ישראל הדרך לארץ ישראל מאוד קצרההקב"ה יכול לעשות לכם קפיצת דרךאבל מכיוון שעם ישראל לא מתנהגים כמו שצריך הדרך מתארכת.

"אחד עשר יום בחורב" - חורב זה מלשון חורבןהר חורבהקילקול גורם חורבן ועיכוב. "דרך הר שעיר" -שערות זה מקום של דיניםקטנות.

"עד קדש ברנעעד שאדם מתקדש לגמרי.

כי יש שלושה שלבים שאדם עובר בתיקון שלו עד שהוא מגיע לקדושהתמיד הוא מתחיל מחורבןאדם שהוא בא לעולם הזה בא לתקן איזה שהוא חורבןהחורבן זה חורבן פרטי וחורבן כלליכשאדם מתחיל התיקון שלו הוא נמצא בהסתרה שזה עצם החורבן זה ההסתרההנפש היא אוהבת את מה שנקרא שלוות נפש וישוב הדעתשיש כלי קיבול שיכול לכנוס בתוכו את כל האורותכמו שבית המקדש היה כלי קיבול לכל האורות שהיו צריכים לרדת לעולם.

אז יש אחד עשר יום בחורבשאדם מתחיל מחורבןכנגד אחד עשר סממנים של הקליפה שנגדם יש עשרה סממנים בקטורתדרך הר שעיר שזה דינים ושערותזה אמרנו הנע ונדהעליות והירידות שבנפש עד קדש ברנעעד שהוא מגיע לקדושהצריך לעבור את כל הדרך הזאת.

בכיה לדורות

זה בפרטבכללהשורש של הקלקול של עם ישראל היה חטא המרגלים במדברהמרגלים הוציאו את דיבת הארץ רעה והפחידו את כל העםזו "ארץ אוכלת יושביהיושביה יושבי הענק "והיינו בעיניהם כחגבים". מיד אמרו ישראל "ניתנה ראש ונשובה מצרימהוהיו יושבים באהליהם ובוכים עד אור הבוקראמר הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חינם אני אקבע לכם בכיה לדורותוהבכייה הזאת נקבעה לדורות שבכל דור ודור ישלמו על אותה בכייהשלא רצו את ארץ ישראל.

ארץ ישראל נקראת בית של חכמהעיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנהשיש בה הרבה קדושההרבה חכמה וזה ניסיון לאדם להישאר בארץ ישראל אז עם ישראל כולם לא רצו את ארץ ישראלרצו דברים אחרים אז זה נקבע בכייה לדורותשני בתי מקדש נחרבו באותו יוםהרבה פורענויות באו לעם ישראל באותו יוםמלחמות עולםגירוש ספרד וכו', היום הזה הוא נקבע כיום של חורבן כללי לעם ישראל.

תיקון השמיעה

מה התיקון?

החוש המיוחס לחודש אב הוא חוש השמיעההחודש זה חודש של תיקון השמיעהחטאים ששומעים משמיעת האוזןמה היה החטא הראשון בשמיעת האוזןנחש בא ודיבר עם חווה והיא שמעה בקולומזה נבע הקלקול הגדוללשמוע בקול הנחש וחטא אדם הראשוןוהחטא השניהגדולהיה לשמוע את לשון הרע של המרגליםלכן אחד התיקונים הגדולים בזמן הזה לברוח ממספרי לשון הרע כמו מאשיש הרבה נטייה בזמן הזה לחזור על אותם טעויותכי כל זמן שחוזרהן בקדושה והן בטומאהמביא איתו את אותם הניסיונות שהיו פעםאז הניסיון של עכשיו זה ניסיון של שמיעהלשמוע רק דברים טוביםלברוח מלשון הרע ורכילות כי שם זה התחיל העניין של שמיעה.

קמצא ובר קמצא

דבר שני ששייך לכח החורבן של חודש אבשהוא עיקר התיקון שלנו ועליו צריך לשים את הדגש הכי גדולשזה הסיפור הידוע של קמצא ובר קמצא.

היה יהודי אחד בירושלים עשיר מאודקראו לו קמצאאותו יהודי חיתן את הבן שלועשה סעודה גדולההזמין את כל חכמי ירושליםושלח את שמעיההמשרת שלולקרוא לחבר שלו – קמצאאותו משרת קרא בטעות לבר קמצא שהיה שונא של אותו עשיר.

חשב קמצא שהעשיר רוצה להתפייס איתו לקראת החתונה של הבן שלורצה לכבד אותו והגיע לסעודהכשראה העשיר שקמצא הגיע לחתונה כמעט יצאו לו העיניים מהחורים מרב כעסהתחיל לצעוק עליו לפני כולם שיצא מיד החוצההלבינו פניו של קמצא והוא אמר לו תראה אם כבר הגעתי לפה בוא נעשה סידור כזה בשקט אני אשלם לך על הארוחה רק אל תוציא אותיאל תבייש אותי ליד כולם.

העשיר לא היה מוכן לשמועתשמעאמר לו קמצאאני אשלם לך חצי מכל הסעודה ואל תבייש אותיגם על זה העשיר לא היה מוכן לשמוע והוא המשיך לצעוק עליו לפני כולםבסוף אמר לו קמצא 'אני אשלם את כל הסעודהכל הסעודה עלירק אל תזרוק אותי לפני כולם'. העשיר לא רצהשנאהתפס אותו וזרק אותו החוצהאמר קמצא כל כך הרבה מחכמי ישראל היו שם ואף אחד לא מחה בו על המעשה המכוער שעשה?! עכשיו אלך ואלשין לקיסר שאתם מורדים בו.

וידוע כל הסיפור שהלך והוכיח לקיסר שישראל מורדים בו ושלח הקיסר גייסות והחריב את המקדש

נכוןהאחד חטא חטא חמורשנא את אחיו והלבין פניו ברביםנכון החכמים נכשלו שלא מחו בואבל בגלל זה כל ההרס וההרג והחורבןאלא אם הגמרא מספרת לנו את הסיפור הזה דווקא בצמוד לחורבן בית המקדש משמע זו היתה בעיה של כל הדור שנאת חינםוראינו באמת איך השנאת חינם התבטאה בצורה בימי המצורעד שקבוצה אחת בישראל שרפה את כל מחסני המזון של הנצורים ורצחו בחינם אחד את השני.

לכן התיקון הוא עניין של אהבת חינםלהרבותבאהבת חינםלאהוב מישהו אחר לא כי הוא עשה איזה טובהאלא כי צריך לבנות את בית המקדשצריך לאהוב כל יהודיאין ברירהחייבים.

אור במקום החיסרון

הקבלה מלמדת שבכל מקום שבו מופיע דיןאיפה שמופיע דין איפה שמופיע חסרון זה המקום שבו תתגלה השלמותלא במקום אחרלפי הכלל שאיפה שיש כלי שם מתגלה האורהאור צריך כליםבלי כלים לא יהיה אורות לכן איפה שמופיע הכלי הכי גדולהחיסרון הכי חזקשמה יכול להתגלות האורתשעה באב זה היום של החיסרון הכי גדול בעם ישראלזה היום של הנחש בכבודו ובעצמוזה נוגע בשורש התיקון שלנולכן ביום הזה כתוב שנולד משיחבו יתחיל התיקון הכי גדול.

כל אחד בפנים יש מקום חשוך שאף פעם אי אפשר להאיר אותו עד גמר התיקוןמתי אפשר להאיר אותובביאת המשיחמשיח זה החצי השניזה האור שממלא את אותו חסרוןמה זה משיחזה הארההארה של מדרגת יחידה שלא היה דבר כזה אף פעםאף פעם לא התגלה האור הזה בעולםגילוי של משיח זה אומר הארה של אור יחידהשזה יביא ויאיר את כל הנשמות במקומות הכי חשוכים שיששמה יהיה הארה של מלך המשיחמתי הוא נולד בתשעה באבכי בשביל שייוולד נשמת משיחצריך שייוולד במקום החסרון הכי גדול.

הכנעה הבדלה המתקה

הרבה באים לעולם הזה בגלגול ויש להם איזה משא כבד מאודהיום דיברתי עם אחד כזהשנולד עם איזה נטיה מאוד לא טובההוא אומרזה ככה זה מילדותככה אניאני צריך להשלים עם זהאז צריך להבין שאדם הוא תוצאה של מעשים שעשההן בגלגול הזההן בגלגולים אחרים והוא בא לפה עם משאהמשא הזה זה החסרונותהשקיעות שלוהוא צריך ללמוד איפה להכניס אוראם הוא יניח את עצמו ולא יעשה שום דבר הוא באבדוןחס ושלוםלא יכול להיות לו תיקוןרק קלקולהחסרונות האלה הולכים וגדלים.

אבל אם הוא יבין שכל חסרון שמתגלה בחיים שלו זה סימןזה רמז איפה אני צריך לשים את עיקר העבודהשם יהיה התיקוןשם יהיה אור גדולמה שלא יוכל לגלות אור כזה בתחומים אחרים בחיים שלורק בתחום הזה איפה שיש לו את הנסיון הגדול ואת הנפילות הכי גדולותהאדם מתקן את החייםלא בלהילחם בתכונות לא טובות או בנטיות לא טובות אלא להמתיק אותםזה נקרא הכנעההבדלההמתקה.

הכנעה זה שהוא נולד עם נטיה לא טובה והוא מנסה להכניע אותהבכח מנסה להשתלט עליהלא לתת לה להשתוללזה התחלת התיקוןלהכריח את עצמך לפרוש מהדברים ההרסנייםאבל זה לא סוף התיקוןצריך עדיין הבדלהלהבדיל – התאווה ההרסנית הזאתהתכונה הקשה הזאת זה לא אניהנשמה שלי זה הדבר הכי טוב והכי מאיר שישהאני האמיתי שלי הוא מאיר וטהורוהתכונהנטיהסטיה שנדבקו בי הם משהו חיצוני לי שאני יכול להפריש ממניכמו שיש בגוף מנגנון טבעי של הפרשת פסולת מזיקה לגוףיש גם מנגנון כזה בנפשברגע שאנחנו מזהים שמשהו הוא רע ומזיק לנו הנפש באופן טבעי סולדת ממנו ומנסה לשרש אותואיך אנחנו מגיעים להכרה שמשהו רעזה על ידי לימודיש הרבה ספרי קודש שיורדים לעומק הנפשולפרטי הדברים שמזיקים לההם עוזרים לנו לעשות את ההבדלה.

ולבסוף המתקהלאחר שהבנו שאותה תאווהמידהנטיה היא מזיקה ולא ראויה בצורה שבה אנו משתמשים בה אנחנו נותנים לה את המידה והמקום הראויים להזה עבודת המידותלמדוד את המידה הראויה והמקום הנכון וזה נקרא המתקה.

למשלכולם יודעים שקנאה זו מידה קשה מאד "קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבת יה", היא הורסת את החיים למקנא ולכל מקורביובמקום מסוים ובמידה מסוימת היא טובה ומועילההיכןקנאת סופרים. “קנאת סופרים תרבה חכמה".

(כשהכתוב אומר 'סופריםאין הכוונה לאנשים שכותבים ספרים אלא לחכמים גדולי עולם שידעו את כל התורה בעל פה "לכך נקראים ראשונים סופרים שהיו סופרים כל האותיות שבתורה" (קידושיןל', ע"א). ומשם כבר השתרש השם סופרים ככינוי לגדולי החכמים.)

מה זה 'קנאת סופרים'? זה קנאה בדברים עליוניםבמידות טובות של מישהו אחרבמעשים טובים של מישהו אחרבעמל התורה של מישהו אחר וכד'. קנאה כזאת היא קנאה בונההיא כח מניע הממריץ את האדם להתאמץ ולהתייגע בכיוון בונה ומועיל – לו ולכל החברה.

אותו כנ"ל הכבודאדם הרודף אחרי הכבוד שנוא על הכלאבל אם הרצון של האדם לכבוד מביא אותו לרגישות והבנה כיצד לכבד את הזולת זה מיתוק של המידה הזאת.

משיח

נשמת משיח זה אור גדולזה 'אור יחידהוכשהוא יתגלה בעולם כל החושך בהדרגה יסתלק.

לפני שהנשמה הזאת יורדת בגוף היא נמצאת בגנזי מרומים בהיכל מיוחד שנקרא 'קן ציפורבגן עדןשם הוא יושב רק עם האבותמשה רבינו ועוד כמה נבחרים מגדולי הצדיקים.

מי יזכה לנשמה הזאתהרב אשלג אומר שכל אחד מישראל יכול בתנאי שישווה את הצורה שלו עם אותה נשמהמה זאת אומרתשיבער מקרבו את כל הרצון לקבל לעצמו שלושיהיה זך לגמרי בדרגת יחידהמי שיעשה את זה אפילו שפל שבשפליםשמצד שורש נשמתו הוא לא גבוה כל כךאם יקח את עצמו בידייםייתן יגיעה ויזכך את עצמו לגמרייזכה לנשמת משיח.

אחד הסימנים לזה שאדם מגיע לדרגה הזאתהוא שהתפילות שלו הן על כלל ישראלכי מה קורה בדרגות האלהלאדם כבר אין ישות שלומה הוא חושברק על אחריםמתחיל להתפלל ולעלות חן של עם ישראל בעיני הקב"הז"א מה שהוא עושה הוא ממליץ טוב על עם ישראל כל הזמןזה אחד הסימנים שהנטיה הטבעית שלו בנפש זה לא לבקש על עצמו אלא לבקש על עם ישראלשימצאו חן בשמייםזה סימן של אדם כזהאדם כזה הוא מכשיר את עצמו לקבל את הנשמה

באמת כתוב שנשמת המשיח לא יורדת בבת אחת אלא שלב אחרי שלב אחר שלב עד שמתגלה לגמרי. "ונחה עליו רוח הרוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'". בהתחלה רוח חכמה ובינה אח"כ רוח עצה וגבורה וכן הלאה על זו הדרךמה זה אומר שהאדם הזה הולך ומתפתחהולך וקונה את הכוחות נפשעד שהוא מתגלה בשלמות.

במוצאי שביעית בן דוד בא

למה אני מדבר על זה עכשיוכי כתוב שבמוצאי שביעית (כלומרבמצאי שנת שמיטה שהיא השנה השביעיתבן דוד בא.

"ומה ראו לומר גאולה בשביעית?

אמר רבא 'מתוך שעתידין ליגאל בשביעיתלפיכך קבעוה בשביעית'.

ואמר מר 'בשישית קולותבשביעית מלחמותבמוצאי שביעית בן דוד בא'” (מגילה יז', ע"ב)

מה זה בשישי קולותרש"יבסנהדרין נדמה ליגם שם אומרים 'בשישי קולות', מפרש – אומרים 'הנה הוא בא' 'הנה הוא בא'. כולם מחכים למשיחמדברים על משיח כל הזמן.

בשביעי מלחמותזה התסריט הצפוי להתפתח.

מוצאי שביעית בן דוד בא.

שנת שמיטהשביעיתזה ניסיוןלכל עם ישראלאם עומדים בניסיון יכול לבוא משיחלא עומדים – חורבן גדולבית המקדש הראשון וגם השני חרבו במוצאי שביעית.

ריוסה אומר מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייבכשחרב בית המקדש בראשונה מוצאי שבת ומוצאי שביעית היה ומשמרתו של יהויריב היתה ותשעה באב היהוכן בשניה(תענית כטע"א)

חז"ל אמרו לנו במפורש גלות באה לעולם על גילוי עריותשפיכות דמים ושמיטת הארץ (שבת) “אמר להם הקב"ה לישראל הואיל ואי אתם משמטים את הארץ היא תשמט אתכם"(שבת ל"ה). מה זה משמטיםשומרים הלכות שמיטה.

תשעה באב זה הזמן שלנו להתבונן על מה בא החורבןלהבין איזה טוב גדול יכול להיות אם נתקן את השורש לחורבן ואיזה אסונות אנחנו יכולים להמשיך על עצמינו אם אנחנו לא מתקנים בשורשלא לתת לרצון לקבל שלנו לקדוח חור בספינה של כל עם ישראל.

אנחנו עומדים לפני שנת שמיטהשמיטה זו ה'שבתשל השבע שניםלקחת על עצמינו שמיטהלקחת על עצמינו שבתאפילו אם לא באופן מלא להתחיל משהו קידוש ולא להדליק אש בשבתלהתעניין בהלכות שמיטהזה לא בשמיים הדברים האלה.

אם נעשה כך תשעה באב הזה יהיה זמן לידת משיחכלומרזמן התחלת התנוצצות אורו בעולם.

כל העולם ילחם נגד עם ישראליבוא עד ירושליםכתוב בזוהר הקדוש על המלחמה האחרונה ונקווה שזה יהיה מלחמות תרבותיש חלק מהמקובלים אומרים שכבר לא יהיה מלחמות אלא כל המלחמות של משיח תהיה מלחמת תרבות כי המלחמה האמיתית היא במוח של הבן אדםהגיגיםאז זה המלחמה האמיתית אז כמו שאנחנו רואים את מי שסביבנו שהם לא כל כך חושביםעל חרבך תחיהאבל בעזרת השם הרב אמר אפשר למתק הכלכתוב שמלכות הרשעה תשלוט תשעה חודשים בעם ישראלהשם ירחםאז הרב אמר שאפשר למתק את זהשיהיה רק תשע דקותמה זה למתקלהתקשר למקום מאוד גבוה שאז כל הזמן הולך ומתקצרבכל אופן זה לא ענין בשבילנו אבל כתוב בשביעית מלחמותמוצאי שביעית בן דוד באסוף השנת שמיטהלך תדע אם זה השמיטה הזאת אבל קולותיש כבר ברוך השםכמה קולות על משיחאף פעם לא דיברו כל כך הרבהוהרב שלנו זה האינדיקציה הכי חשובה שהוא מדבר על משיח כל הזמןכל השנהאומר שזה מאוד קרובזה נקרא קולותשביעית מלחמותמוצאי שביעית בן דוד באאז מה צריך לעשותהרי אם נשאר בחסרון של שנאת חינם עכשיו אז איך יתוקן העיוות הזהאנחנו יודעיםהשם ירחםלא תסריט מוצלח כל כךהתיקון הוא לעשות המתקה של כל זהכל האנרגיה שמשקיעים בשנאהוויכוחיםמחלוקותכל הכספים של הפרסום של אחד נגד השני שיאכילו קצת רעבים שיתמכו בענייםשיהיה 'ואהבת לרעך כמוך'. זה יהיה מיתוק שמיד בן דוד באלא צריך שביעית ולא צריך מלחמות ולא צריך כלוםאבל מי ילמד את זהיצעק את זההיום עסוקים בצעקות אחרותהצעקות האלהכתוב לא עושים רצון השם עושים רצון אויבכםככה ממש כתובאם לא עושים רצון אביכם שבשמייםעושים רצון אויבכם ולא מתנגדים לאויביםפלא פלאיםאיך ראו את בשואהרואים את זה עכשיו כל כך ברורזה או זהאו זהאו עבדים לפרעהאו עבדים לשםלא עבדים לשםאו ניטרליאו פה או פהאז גם השאר עובדהכנעההבדלההמתקהצריך כל אחד אני אומר עכשיו ממשכל אחד שמבין את החומרה של הענייניםלעשות מה שהוא יכול להפיץ את לימוד הקבלהספרים,קלטותשיעוריםלארגן שיעוריםלעשות מה שהוא יכולאף אחד לא יודע מאמץ של מי מכריע את הכףצריך שזה יתפשט בכל העולם כולוזה מוחיןזה יכול לתקןזה יכול לעשות הבדלהלבטל את שנאת החינםהרב אמר היוםשמעתי קלטתאהבה זה חומר מדבקאו דביקאהבה זה חומר דביקשיש אהבה למישהו בלב זה מדביקזה מה שצריך לפרסם בעולםמניחים טלית ותפילין בביתאומרים קריאת שמעובאים לבית כנסת בליבמנחה אפשר לשים טלית ותפיליןיושבים על הרצפה כל היוםהבעיה היא התרגלנו לגלותלא יודעים מה שחסרחסר העיקרחושך גמוראין בית מקדשלשבת על הרצפה עד חצות יוםמותר ללמוד מגילת איכהלקרוא מה היה בגלותאיך התחילה הגלותאיזה מצב נוראעשרים ושתיים שנה הנביא הולך וצועקעשרים ושתיים שניםירמיהבא ואומר להםתיזהרו ההתנהגות שלכם לא טובהזה גורם לחורבןהיו עושים שמה מסיבותעושים על האשעושים ארוחותהיה עושר בירושלים שלא היה בכל העולם כולואמרו תגיד על מה אתה מדברהיה בא להם באמצע המסיבהבאמצע הארוחהמקלקל להם את כל השמחהצועק אתם מתנהגים לא טובהשנאת חינם תהרוג אותנוהמחלוקותהלשון הרעהיו מכים אותו עד שהיה הולךעשרים ושתיים שנה ככהלא שמעו לולמההקב"ה ממתיןממתיןנותן להם שפעהכלרק תתעוררולא מתעוררים אז תקרא שמה מה קרהאיזה חורבןהשואה זה היה כלום לעומת מה שהיה שמההשם ירחםזה היסטוריה של עם ישראל אז במגילת איכה מגלה את זה מצד הקב"הירמיה נתן להם תאריך אמר להם תיזהרו אם תמשיכו ככה זה הולך לבואאחרי הוא הלך וליקט את הגופות שלהם והיה מנשק אותם, 'למה לא שמעתם בקולי'. ככההנה צועקיםהרבנים צועקיםהיום בכלל לא שומעיםפעם היה הולך ירמיהעומד בבית המקדשצועק היו שומעיםהיום צועקיםתיזהרו זה הולך להיות קשהשנאת חינם זה בעוכרינובלי מפלגותבלי השמצות ברדיואת האמיתיים לא שומעים.

 • שתף:

תגובות (4)

 • נסים טהר

  31 יולי 2014 בשעה 23:24 |
  במחלקה שלנו שומעים גם שומעים , שומעים ומתרגשים... בעזרת השם שנזכה להעביר את זה הלאה
  תודה לכל מי שבזכותו אנחנו בקשר עם הטקסט המחייה הזה באתר הנפלא הזה.

  השב

 • לאה קנטור

  01 אוגוסט 2014 בשעה 09:02 |
  שלום,
  מאוד אוהבת לקרא ולהשכיל."מכל מלמדי השכלתי..."
  המשיכו הרחיבו ופיתחו את הידע הזה בכל עם ישראל תבורכו בעשיה הנהדרת הזו שלכם.

  השב

 • טליה

  01 אוגוסט 2014 בשעה 10:49 |
  מאמר מרתק ועמוק! שנזכה ליישם ולקרב באמת את הגאולה!

  השב

 • סיגלית

  02 אוגוסט 2014 בשעה 22:54 |
  השם יברך אותכם, שנזכה

  השב

נשמח לראות את תגובתכם
שאלות,בקשות או בעיות יש לשלוח דרך טופס צור קשר באתר

התחבר לאתר על מנת להשאיר תגובות

subiconsml